Specjalistyczna Praktyka Lekarska

„MEDIPRO”

 

email: pl.medipro@gmail.com

 

kom.: +48 600 828228

 

DR N. MED.

JAROSLAW KÓSKA

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

LEKARZ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEG

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej jako “RODO”), przedstawiamy poniżej informacje spełniające obowiązek informacyjny.

 

1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarosław Kóska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska MEDIPRO Dr n.med. Jarosław Kóska, pod adresem: ul. Kopaniny Lewe 8"o", 40-748 Katowice, NIP: 9541811128, REGON: 273233161, dalej jako „Administrator”.

 

2)   Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

a)    ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez weryfikację danych podczas umawiania wizyty (np. drogą elektroniczną) jak również w gabinecie lekarskim, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ;

b)    prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ;

c)     realizacji Państwa prawa jako pacjenta, np. odbierania i archiwizacji Państwa oświadczeń, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ;

d)    nawiązywania kontaktu pod numerem telefonu czy adresem e-mail, dla potwierdzenia  rezerwacji bądź odwołania terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienia o konsultacji, poinformowania o konieczności przygotowania się do umówionego badania/zabiegu czy poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami;

e)    dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw;

f)      prowadzenia księgi rachunkowej oraz realizacji obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

3)   Jako podmiot leczniczy Administrator dba o poufność Państwa danych. Państwa dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych w kategorii:

a)    dostawców usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie działalnością (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym);

b)    dostawców usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

c)     osób upoważnionych przez Państwa w ramach realizacji Państwa praw pacjenta.

 

4)   Dane osobowe pacjentów, dla których została utworzona dokumentacja medyczna, administrator ma obowiązek przechowywania co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzanie danych w tym celu może nastąpić przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane.

 

5)   Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 

6)   W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7)   Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną poprzez adres e-mail pl.medipro@gmail.com

 

8)   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie niezbędnym dla prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.