Specjalistyczna Praktyka Lekarska

„MEDIPRO”

 

kom.: +48 600 828228

 

DR N. MED.

JAROSLAW KÓSKA

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

LEKARZ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

 

 

 

 

 

Praca dyplomowa (streszczenie):

 

„Decyzje inwestycyjne w zakładach opieki zdrowotnej w warunkach całkowitej niepewności lub wysokiego ryzyka”

 

 

Promotor: dr Stojgniew Jacek Sitko

 

Instytut Zdrowia Publicznego

Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum

 Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

 

Kraków 2004

 

 

 

 

Nawet w bardzo trudnych obecnie warunkach w ochronie zdrowia, część zakładów wykazuje skłonność do inwestowania, szukając na tej drodze, wyjścia z niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Proces ten dokonuje się często w warunkach całkowitej niepewności i wysokiego ryzyka. Praca niniejsza stanowi próbę wykorzystania teorii gier w konkretnym procesie inwestycyjnym w służbie zdrowia, w warunkach ryzyka.

W pracy omówione zostały teoretyczne podstawy podejmowania decyzji przy zastosowaniu teorii gier losowych. W szczególności omówiono typologię podziałów inwestycji oraz cykl zorganizowanego podejmowania decyzji. Punktem wyjścia do zastosowania modelu działania w warunkach niepewności jest utworzenie macierzy gry zawierającej wybierane warianty oraz hipotetyczne wielkości zysku (straty) przy ich realizacji. Kolejnym krokiem było omówienie kryteriów wyboru według Laplace’a, Savage’a, Walda i Hurwicza ze wskazaniem na wady i zalety w zastosowaniu do omawianej problematyki. Skumulowane tablice prawdopodobieństwa i wykreślone na ich podstawie krzywe decyzyjne, umożliwiają nie tylko wybór, ale i prawdopodobieństwo odniesienia korzyści przy różnych poziomach przewidywanego zysku (straty).

Problem ten przedstawiono na przykładzie wyboru spośród trzech wariantów inwestycji zdrowotnych w jednostce, w której pracuje autor. Były to: wprowadzenie nocnej ogólnodostępnej obsługi stomatologicznej, powiększenie Stacji Dializ i stworzenie oddziału wyposażonego w tomografię komputerową. Omówione zostały ważniejsze aspekty tych projektów wraz z przypisaniem do nich określonych hipotez, co do wielkości oczekiwanych efektów. Stosując wszystkie trzy kryteria ustalono tabelę spodziewanych efektów. W rezultacie stwierdzono, że wyniki tych analiz przemawiają za przyjęciem inwestycji „stomatologicznej” ze względu na to, iż na nią wskazują efekty uzyskane zarówno przy kryterium Walda jak i Savage’a.

Proces decyzyjny może być zracjonalizowany przy wykorzystaniu informacji o podobnych inwestycjach z innych jednostek opieki zdrowotnej. Ustalone w ten sposób prawdopodobieństwa posłużyły ponownie do zbudowania macierzy gry i dokonania jeszcze raz wyboru przy użyciu tych samych kryteriów. Wyniki wskazują na najwyższą efektywność wyboru inwestycji w nocną pomoc stomatologiczną, co pokrywa się z poprzednimi wynikami i je potwierdza.

Praca dąży do pokazania, że teoria gier może być w praktyce pomocna w decyzjach inwestycyjnych w ochronie zdrowia w warunkach wysokiego ryzyka.