Specjalistyczna Praktyka Lekarska

„MEDIPRO”

 

email: pl.medipro@gmail.com

 

kom.: +48 600 828228

 

DR N. MED.

JAROSLAW KÓSKA

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

LEKARZ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

Badanie profilaktyczne medycyny pracy – jest to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

 

 

Rodzaje badań profilaktycznych

 

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

•   nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy

•   pracowników po zmianie stanowiska pracy

•   jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia.

Badanie okresowe - Pracodawca kieruje na nie:

•   osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:

•   każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

 

 

 Przykładowe badania profilaktyczne świadczone w ramach Praktyki

 

Wymagane konsultacje specjalistyczne są zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznejw sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz. Ust z dnia 19 grudnia 2016 roku Poz. 2067) po aktualizacji 1 grudnia 2020 roku

 

Czynnik niebezpieczny szkodliwy lub uciążliwy

 

Zakres badań profilaktycznych

Częstotliwość badania

Promieniowanie jonizujące

Badanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem, retikulocyty; w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia, ocena dna oka, ocena przezierności soczewek

 

Pracownicy zakwalifikowani do kategorii A - co 1 rok, do kategorii B - co 3 lata

Niekorzystne czynniki psychospołeczne:

a)    zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi

b)    zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych
z odpowiedzialnością

c)     zagrożenia wynikające z narażania życia

d)    zagrożenia wynikające z monotonii pracy

e)     zagrożenia wynikające z organizacji pracy (praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą, inne)

 

 

 

Badanie lekarskie, lipidogram, EKG

 

Co 2-5 lat

       Praca związana z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych (takich jak wózki widłowe, koparkoładowarki itp.)

Badanie lekarskie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie akumetryczne, ocenę narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru);

w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego obsługiwania narzędzia, maszyny, urządzenia lub pojazdu mechanicznego

 

 

 

 

 

Co 3-4 lata, powyżej 50 r.ż. co 2 - 3 lata

Obsługa monitorów ekranowych

Badanie lekarskie, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia

 

Co 5 lat

Prace wymagające sprawności psychoruchowej

Badanie lekarskie;

w zależności od wskazań wykonanie właściwych dla stanowiska testów sprawności psychoruchowej;

w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

 

Co 1-2 lata, powyżej 50 r.ż. co 1 rok

Praca na wysokości

Badanie lekarskie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru); oznaczenie poziomu glukozy we krwi

 

Do 25 r.ż. co 3 lata; od 25 do 50 r.ż. co 2 -3 lata, powyżej 50 r.ż. co 1-2 lata

 

 

Praca zmianowa w tym  praca w porze nocnej

Badanie lekarskie

 

Co 3-5 lat

Praca fizyczna z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 1500 Kcal (8 godzin lub 3 Kcal/min dla mężczyzn i powyżej 1000 Kcal) 8 godz lub ponad 2 Kcal/min dla kobiet

Badanie lekarskie, EKG

 

Co 5 lat; powyżej 50 r.ż. co 3 lata

Praca w wymuszonej pozycji

Badanie lekarskie

 

Co 3-5 lat

Praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn

Badanie lekarskie

 

Co 3-5 lat

Praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego

Badanie lekarskie, ocena wydolności narządu głosu (np. za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej) - w przypadku wyniku wskazującego na zmiany  patologiczne w narządzie głosu: konsultacja otolaryngologiczna lub foniatryczna z wykonaniem (w zależności od wskazań) wideolaryngostroboskopii

 

Pierwsze badanie okresowe po 12 miesiącach; następne co 3-5 lat

Praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców

Badanie lekarskie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru), ocena wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego; oznaczenie stężenia glukozy we krwi;

zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących kierowania pojazdami

Co 30 miesięcy - 5 lat

Praca związana z posługiwaniem się bronią palną

Badanie lekarskie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku - ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (badanie za pomocą perymetru), ocena widzenia zmierzchowego;

zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących posługiwania się bronią

Co 5 lat; po 60 r.ż. co 30 miesięcy

Inne prace związane z narażeniem na czynnik niebezpieczny

Badanie lekarskie, w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

 

Do 25 r.ż. co 3 lata; od 25 r.ż. do 50 r.ż. co 2 – 3 lata, powyżej 50 r.ż. co 1-2 lata

Praca w narażeniu na inny czynnik szkodliwy lub uciążliwy

Badanie lekarskie; badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne - w każdym przypadku konieczna ocena stanu narządów i układów organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

W zależności od aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej wpływu czynnika na zdrowie (nie rzadziej jednak niż co 5 lat)

Prace na stanowiskach, na których nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe

Badanie lekarskie

Co 5 lat