Specjalistyczna Praktyka Lekarska

„MEDIPRO”

 

email: pl.medipro@gmail.com

 

kom.: +48 600 828228

 

DR N. MED.

JAROSLAW KÓSKA

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

LEKARZ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 

 

            Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej, ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

 

  1. Lekarz wykonuje działalność leczniczą pod firmą Specjalistyczna Praktyka Lekarska MEDIPRO dr n. med. Jarosław Kóska

 

  1. Praktyka jest prowadzona w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z badaniem i poradą lekarską oraz leczeniem. Pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem najskuteczniejszych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Cele praktyki       lekarskiej są realizowane poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie zadań zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

 

  1. Lekarz udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz medycyny rodzinnej, tj. m.in:

-        porady lekarskie

-        badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)

-        badania kierowców

-        badania upoważniające do posiadania broni

-        szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

  1. Świadczenie zdrowotne udzielane są w gabinecie: Katowice  ul. Kopaniny lewe 8 o

 

  1. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej rejestracji pacjenta, telefonicznie pod numerem 600828228. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.

    

  1. Za określone świadczenia zdrowotne, niefinansowane ze środków publicznych, pobierana jest opłata. Jej wysokości została określona w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

  1. Informacje o:

-        rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,

-        wysokości opłat za udzielane – niefinansowane ze środków publicznych – świadczenia zdrowotne

są podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie w gabinecie lekarskim